دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مقالات پیشین، اسفند 1397، صفحه 1-261 
بررسی تطبیقی دو حماسه مضحک، موش و گربه و تجاوز به طره گیسو

صفحه 135-156

10.22103/jcl.2019.2282

زینب عرب نژاد؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ غلامحسین شریفی؛ محسن محمدی فشارکی