فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

1- ثبت مقاله به وسیلۀ نویسنده در سامانۀ مجلّه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و ثبت نهایی مقاله(تنظیم دقیق مقاله بر اساس راهنمای تدوین مقالات نشریه الزامی است.)

2- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه دربارۀ مقاله و در صورت نیاز، ارجاع به دبیر تخصصی.

3- برگرداندن مقاله به نویسنده برای انجام دادن برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)، ارسال تعهد عدم ارسال چاپ مقالۀ حاضر در نشریه­­ای دیگر، ارائۀ خلاصۀ انگلیسی 500 کلمه­ای و واریز وجه داوری به حساب مجلّه (7روز).

4- ارائه مقاله به دو داور متخصّص در زمینۀ موضوعی مقاله.

5- شش حالت ممکن است :

الف. درصورت رد مقاله از طرف دو داور، مقاله از فرایند مجلّه خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

ب. درصورت پذیرش مقاله از طرف دو داور، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می شود.

ج. در صورت پذیرش مقاله از طرف یک داور و رد آن از طرف داور دیگر، مقاله به داور سوم فرستاده می­شود.

د. درصورت رد مقاله از طرف داور سوم، مقاله از فرایند مجلّه خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود. در صورت پذیرش مقاله از طرف داور سوم، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می شود.

ه- درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، ادامۀ فرایند از مرحلۀ 6 پیگیری می شود.

و. چنانچه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، مجدّداً داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 4 بازخواهد گشت.

6- مقاله جهت انجام دادن اصلاحات داوری به نویسندگان بازگردانده می شود.

7- ارائۀ مجدد مقاله از سوی نویسندگان. (دو هفته)

8- ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله.

9- ارائۀ نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود.

11- مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه آرایی ارسال می­گردد.(10روز)

12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ، بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

13- در نهایت، مقاله پس از چاپ به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجلّه قابل دانلود خواهد بود.