اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدصادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استادبخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ms.basirigmail.com

سردبیر

دکتر ناصر محسنی نیا

زبان و ادبیات عربی و فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

n.mohseni1234gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا انوشیروانی

ادبیات تطبیقی استاد بخش زبـانهای خارجی وزبان شناسی، دانشگاه شیراز

anushirshirazu.ac.ir

دکتر عنایت الله شریف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

e.sharifpourmail.uk.ac.ir

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m_sarfiyahoo.com

دکتر اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

ak_sayadyahoo.com

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی

ytalebiangmail.com

دکتر رضا ناظمیان

زبان و ادبیات عرب استاد بخش زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی

reza_nazemian2003yahoo.com

دکتر محمدرضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد

reza_najjarianyazd.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر حمیدرضا خوارزمی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی. گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه شهید باهنر کرمان

hamidrezakharazmiuk.ac.ir