نویسنده محترم ، درصورت عدم دریافت اعلام وصول از سامانه، درجهت ارسال مقاله خود دوباره اقدام فرمایید . ضمناً اقدام به "پرداخت فیش به مبلغ 1/000/000 ریال جهت هزینه داوری "، توسط نویسنده باید پس از تایید موضوع مقالات در جلسه هیات تحریریه انجام گردد.

.