تماس با ما

تلفن: 034--31322342. روز چهارشنبه ساعت 11- 13

دقت فرمایید تمامی مکاتبات و پیگیری ها از طریق ایمیل نویسنده مسئول خواهد بود. 

دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان مقاله معذور است.

پست الکترونیکی: 


CAPTCHA Image