درباره نشریه

 

عنوان

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی

صاحب امتیاز

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول

دکتر محمّدصادق بصیری، استاد بخش زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سردبیر

دکتر ناصر محسنی نیا، استاد بخش زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

مدیر داخلی

 حمیدرضا خوارزمی

دوره انتشار

دوفصلنامه

زمینه فعالیت علمی

 ادبیّات تطبیقی، نقد ادبی- تطبیقی، ترجمه و دستور زبان تطبیقی، بلاغت تطبیقی

نشانی

کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیّات فارسی

پست الکترونیک

 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.ir

 نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان بر اساس رأی جلسة مورخ 21/10/1381 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حایز شرایط دریافت درجة اعتبار « علمی- پژوهشی» شناخته شده است. اما نظر به سیاست های کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی بر تخصصی تر شدن نشریات علمی – پژوهشی ، نشریة ادبیات تطبیقی( منشعب از همان نشریه یاد شده) نیز طبق نامة 647/11/3 مورخ 8/4/1388 مدیر کل محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای اعتبار علمی –  پژوهشی است.