دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، مقالات پیشین، اسفند 1396، صفحه 1-265 
"ققنوس" و "فینیق" در اشعار نیما و آدونیس

صفحه 227-247

10.22103/jcl.2018.1963

رضا ناظمیان؛ صدیقه حوراسفند؛ یعقوب فولادی