دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 1-267 
اصطلاح شناسی تطبیقی نقیضه و پارودی

صفحه 245-267

10.22103/jcl.2017.1608

زینب عرب نژاد؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ غلامحسین شریفی؛ محسن محمدی فشارکی