دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، خرداد 1395، صفحه 1-314 
بهشت و دوزخ زهاوی و بهار

صفحه 47-69

10.22103/jcl.2016.1468

جهانگیر امیری؛ عبدالصاحب طهماسبی


بررسی تطبیقی نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا

صفحه 139-164

10.22103/jcl.2016.1488

محمدرضا ساعدی رودی؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور