دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-335