بررسی ادبیّات تطبیقی و مطالعات میان رشته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22103/jcl.2013.675

چکیده

چکیده
أخذ روی کرد تطبیقی درگسترة علوم انسانی سابقۀ طولانی دارد؛ امّا ادبیّات تطبیقی درمفهوم جدید کلمه، یکی از روی کردهای نوین است که حاصل مدرنیسم و مبتنی برنگرش جدید به ادبیّات است. وضعیّت موجود مطالعات میان رشته ای در روزگار و جامعۀ ما با وضعیّت مطلوب فاصلۀ قابل تأمّل دارد. موانع فراوانی ،کارآیی واثربخشی مطالعات تطبیقی رادرادبیّات کاهش                      می دهند.حصرگرایی ، تصویر تحویلی نگر ازآن ، آفت ظاهرگرایی درفرایند تطبیقی ،آفت مقایسه و بسنده کردن به مقام توصیف وعدم اهتمام به تبیین از اهم این موانع هستند. این مختصر نه برای گره گشایی ازاین معضل، که البته به جای خودسودمند است؛ بلکه کوششی است در حدّ وسع تاضمن تبیین موانع یا        آفت ها، به راه های برون رفت ازخطاها من جمله  پدیدارشناسی ،               کثرت گرایی، أخذروی کرد غیرمستقیم و...  بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Comparative Literature and Inter-disciplinary Studies

چکیده [English]

Comparative approach to humanities has a long history. The new concept of comparative literature in the modern sense of the word is, however, an achievement of modernism and a new attitude to literature. Since many obstacles diminish the efficiency of comparative studies in literature, the status quo of interdisciplinary studies in our society is far from the ideal. These obstacles include exclusivity, interpretive view of comparative literature, superficiality, sheer comparison and description….
This study aims at exposing these obstacles and proposing solutions such as appeal to phenomenology, pluralism….

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Comparative literature
  • Inter-disciplinary studies
  • comparison
  • Superficiality
  • Exclusivity