بررسی تطبیقی اشعار مدحی عنصری و متنبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22103/jcl.2013.688

چکیده

چکیده
ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی ، یکی از بزرگترین قصیده‌سرایان و مدیحه‌گویان ادب فارسی است . او ملک‌الشعرای دربار سلطان محمود غزنوی بود و پایه و منزلت وی آنچنان بود که اکثر شعرای آن زمان می‌بایست به واسطة وی ، قصاید خود را به دربار سلطان محمود معروض دارند . شعر عنصری را در نهایت استحکام و رزانت و متانت دانسته و به خصوص در قصیده و مدیحه‌سرایی اشعار او را سرمشق شاعران پس از وی پنداشته‌اند . عنصری با توجّه به آشنایی و اشراف و احاطه بر ادبیات عرب و دواوین شعرای تازی ، بسیاری از مضامین شعری خود را از گویندگان تازی اخذ نموده و در بین شاعران ادب عرب ، بیشترین تأثیر را از متنبی پذیرفته است . این پژوهش بر آن است ،  با توجّه به همگونی و همسانی مضامین و تصاویر بسیاری از اشعار عنصری و متنبی ، به برخی از این تصاویر و معانی مشترک در این دو دیوان بپردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Eulogy in the Poetry of Onsori and Motanabi

چکیده [English]

Abstract
Onsori is one of the greatest poets in composing odes and eulogy. He was the poet laureate of the court of Mahmoud Ghaznavi through whom other poets presented their poems to the court. Due to his familiarity with Arabic literature, many of his themes are derived from the Arab poets especially Motanabi.
The present study examines some common themes and images in the Divans of the two poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Comparative literature
  • Persian Poetry
  • Arabic Poetry
  • Onsori
  • Motanabi
  • Common themes