زیبایی شناسی پدیدۀ مفهومی عشق با نگاهی تطبیقی به اشعار شاملو و قبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22103/jcl.2013.678

چکیده

چکیده
ادبیات تطبیقی یکی از مقوله های مهم در تحلیل آثار ادبی بین ملل مختلف است که اخیراً ذهن برخی از منتقدان معاصر را به خود مشغول داشته است. منتقدان برای بررسی تطبیقی آثار از روش های مختلف نقد ادبی  بهره برده اند. یکی از این روش ها ، نقد در حوزۀ زیبایی شناسی است. نقد زیبایی شناسی ، فرصت مناسبی برای تحلیل پدیده ها ی مفهومی است که از طریق تجربۀ زیبایی در اثر ادبی  به دست می آید.
یکی از مهمترین و اساسی ترین پدیده های مفهومی در آثار ادبی و خصوصاً شعر، عشق است که به صورت پرسش زیربنایی و ژرف نگرانۀ ("عشق چیست؟" )، اغلب شاعران جهان را به خود مشغول داشته است ؛ آنچنان که گاهی دیدگاه دو شاعر را که در ظاهر از یکدیگر دورند و افق های نگاه و پشتوانه های فرهنگی شان نیز متفاوت است ، به یکپارچگی و یکسویه نگری می کشاند. برای نمونه ، »احمد شاملو» در ادبیات فارسی و «نزار قبانی» در ادبیات عرب که به خوبی از این موهبت بهره برده اند.
این مقاله می کوشد تا در این راستا و با  نگاهی تطبیقی به شعر دو شاعر فوق، افق تازه ای را فرا روی نقد بگشاید. لذا ،  ضمن تبیین مبانی نظری مرتبط با موضوع ، ابتدا ، اندیشه و نگرش های دو شاعر در این زمینه ، جداگانه استخراج و بررسی می شود ؛ سپس پدیده های مفهومی کلّی حاصل از تفکر آن ها ، به طور تطبیقی ، مورد تحلیل واقع می گردد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Aesthetic View of the concept of Love: A Comparative Study of Shamlou and Ghabbani’s Poetry

چکیده [English]

Abstract
Literary critics have benefited from different literary theories, such as aesthetic criticism, for a comparative study of works of literature. Aesthetic criticism, which is achieved through the experience of beauty in the literary work, provides an opportunity for the analysis of conceptual phenomena.
One of the basic conceptual phenomena in literature and specifically poetry is “love” which has obsessed critics in the form of the question “What is love?”, to the extent that at times two poets with apparently different views, such as Shamloo and Ghabbani, may arrive at a common idea.
The present study, first,  Therefore, the theoretical explanation of the subject, the thoughts and attitudes of the two poets in the field, and mining are analyzed separately and then the overall conceptual objects of their thinking, in comparison, is analyzed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:object oflove
  • Poetry
  • AhmadShamloo
  • Aida
  • NizarQabbani
  • Woman
  • comparative study