بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22103/jcl.2013.676

چکیده

چکیده
حسرت گذشته­های شیرین و تقابل زمان حال با آن ها، «نوستالژی» نام دارد. این درد کهن که با هبوط آدم (ع) شروع می­شود، از دیرباز، درون مایۀ­ بسیاری از آثار ادبی را به خود اختصاص داده است. بهار و زهاوی، دو شاعر معاصر       ملّی­گرای ایران و عراق­ که از استبداد و ستم حاکمان روزگار خود، ناله سر داده­ و در راه رسیدن به آزادی، دچار رنج­های بسیاری؛ از جمله تبعید، زندان، محرومیّت از حقوق و... شده­اند، به فراخور مناسبت های مذکور، اشعار زیادی را از سر حسرت سروده­اند. از رهگذر ادبیات تطبیقی، نوستالژی سیاسی و علل و عوامل بروز آن را در شعر بهار و زهاوی، مورد بررسی قرار داده­ایم؛ نتایج نشان از نزدیکی بسیار زیاد اندیشه­های سیاسی - اجتماعی آنان دارد؛ به طوری که در موارد زیادی، به نقطۀ­ مشترک می­رسند. امّا حضور بیشتر بهار در صحنۀ سیاست و داشتن سمت­هایی چون وزارت معارف و نمایندگی مجلس و دانش گستردۀ تاریخی – ادبی او به عنوان یک محقق برجسته و استاد دانشگاه، باعث توجّه ویژۀ وی به مسایل سیاسی – اجتماعی ایران و حتّی جهان شده؛ لذا نوستالژی سیاسی در اشعار بهار، نمود کامل­تر و جامع­تری نسبت به اشعار زهاوی دارد. عاملی که حبس­ و تبعیدهای متعدّدی را برایش به همراه داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Political Nostalgia in the Poetry of Malek-o Shoara Bahar and Jamil Sedghy Zahawy

چکیده [English]

Abstract
Regrets for the sweet past and its contrast with the present is called "Nostalgia". This old pain that started with the fall of Adam has been the theme of many literary works from old times. Bahar and Zahawy, the two nationalist contemporary poets of Iran and Iraq who did not like the tyranny and oppression of the rulers of their times and had suffered from exile, prison, deprivation of rights etc. have composed a lot of poems for each of the mentioned occasions.
This is a comparative study of the political nostalgia and its origin in the poems of Bahar and Zahawy. The result shows the very near resemblances in the social-political ideas of the two poets. However, Bahar's presence in the political scene and his different occupations as the Minister of Culture and a member of the parliament, and also his extensive knowledge of history and literature as an outstanding scholar and university professor makes his political nostalgia more comprehensive than that of Zahawy’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Muhammad Taghy Bahar
  • Jamil Seghy Zahawy
  • Comparative literature
  • Political poetry
  • nostalgia