بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشیری و نزار قبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22103/jcl.2013.674

چکیده

چکیده
 در ادبیات معاصر ایران و عرب در شاخۀ شعر غنایی، فریدون مشیری و نزار قبانی دو شاعر مطرح و نام آشنا به شمار می روند. عشق،کهن ترین و در عین حال، پیچیده ترین مضمون ادبیات غنایی، در شعر این دو شاعر نمودی عینی دارد.نزار قبانی،شاعر زن و شراب، نگاه سنتی و مدرن را در مورد زن و عشق با هم تلفیق کرده و تصویری جدید از معشوقه ارایه داده است، تصویری که هدف غایی آن تلطیف نگاه مردسالار جامعۀ عرب نسبت به زن است.زبان شعر او نیز بسیار لطیف و عام فهم است، به گونه ای که جامعه در شکل های مختلف به خوبی با آن ارتباط برقرار کرده است.در شعر مشیری اگر چه زن و معشوق به اندازۀ شعر نزار قبانی حضور و نمود ندارد، اما آمیزش نگاه سنتی و مدرن به خوبی نمایان است.مشیری از یک سو پایبند به جریان شعر غنایی سنتی است.بر این اساس، در شعر او معشوق هنوز تیپیک و کلیشه ای است و حتی بردن نام وی تابو به شمار می رود. از سوی دیگر، شخصیت زن به فراتر از مرزهای تن ارتقا یافته است. زبان سهل ممتنعِ مشیری از دیگر مواردی است که باعث شباهت ویژگی های شعر وی با نزار قبانی می­گردد. این مقاله می­کوشد مضامین عاشقانه را در دو اشعار شاعر تغزلی معاصر مورد مطالعه قرار دهد و ویژگی های عشق و معشوق را در آثار     آن ها مقایسه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Love Themes in the Works of Fereydoun Moshiri and Nizar Qabani

چکیده [English]

 
Abstract
Fereydon Moshiri and Nizar Qabani are great names incontemporary Persian and Arabic lyric poetry. “Love”, being the oldest, yetmost complicated theme of lyric literature, has a genuine outlook in their poetry. Nizar Qabani- the poet of “women and wine”- blends the traditional and modern view toward women and “love” and portrays a new picture of “the beloved”, a picture that ultimately intends to purify the masculine view of Arab society toward women. His language is so delicate and simple that the society communicates with it so well in many different ways.Although “women and mistresses” are not as significant and outstanding as in Nizar Qabani, the blend of traditional and modern view is well evident in Moshiri’s poetry. On the one hand,Moshiri abides by the current traditional lyric poetry; accordingly, “the beloved” in his poetry is still a cliché and naming “her” is considered as a taboo; on the other hand,women's personality to him is promotedbeyond the boundaries of the “body”. The simple and impossible language of Moshiri is another similarity ofhis poetry and that of Nizar Qabani.
This study attempts to study the theme oflove in the works of these two contemporary lyric poets and to compare the characteristics of love and beloved in their works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Comparative literature
  • moshiri
  • qabani
  • Love
  • beloved