بررسی تطبیقی اصطلاحات حوزۀ دستور انگلیسی- فارسی از دیدگاه معیارسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22103/jcl.2013.672

چکیده

چکیده
 در بررسی تطبیقی و مقایسه­ای فرهنگ­های تخصصی زبانشناسی انگلیسی– انگلیسی با فرهنگ­های تخصصی زبانشناسی انگلیسی– فارسی از لحاظ کمّی، مشخص گردید که تعداد اصطلاحات موجود در منابع فارسی به نسبت منابع انگلیسی بسیار اندک است و فقدان اصطلاحات و تعریف های توصیفی آشکار است که باید به واژه­گزینی و اصطلاح­سازی، طبق اصول و ضوابط واژه­گزینی پرداخته شود. بر این اساس، تهیّۀ فرهنگ جامع و کامل این رشته بر مبنای اصول اصطلاح‌نامه­نویسی و فرهنگ­نگاری بسیار ضروری است. در این پژوهش، به واژه­گزینی پیشنهادی تعداد واژگانی که معادل یابی نشده­اند، طبق اصول و ضوابط واژه­گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پرداخته است. در بررسی مقایسه­ای فرهنگ های تخصصی زبانشناسی وجود نابسامانی، تعدّد اصطلاحی، تکثّر مفهومی، وجود یک اصطلاح برای چند واژه، محرز است. چنین وضعیتی، محدودیت و نقص دانسته­ها و خلط­های معنایی و اختلال در امر نمایه‌سازی، پردازش و بازیابی اطلاعات را به دنبال خواهد داشت.در این پژوهش، با مقایسۀ واژگان مصوب فرهنگستان و فرهنگ های تخصصی انگلیسی – فارسی و واژه­نامه­های ضمیمه شده در کتاب های تخصصی زبانشناسی بهترین واژه را طبق اصول و ضوابط واژه­گزینی فرهنگستان، انتخاب و پیشنهاد داده است.در این پژوهش، به این نتیجۀ کلی می­رسیم که یکی از فرآیندهای اصلی مؤثر در بالا بردن پایگاه یک زبان استانداردسازی است که می­توان از آن به عنوان ابزاری مؤثر جهت بهبود و نظم­بخشی به تعاریف و نظام مفاهیم و نیز اصلاح خلاءهای واژگانی زبان فارسی، کمک گرفت. بدین لحاظ پرداختن به راهکارهای ممکن جهت معیارسازی اصطلاحات حوزۀ زبانشناسی ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Persian-English Grammatical Terminology from the Standardization Viewpoint

چکیده [English]

Abstract
Following acomparative,quantitative study of English to English and English to Persian dictionariesof linguistics, it was found that the number of terms in Persian is too limited compared to the English ones; Persian language also lacks clear definitions and descriptions for many terms. Therefore, developing a comprehensive linguistics dictionary based on principles of dictionary compilation and terminology is an urgent need.
Using word formation rules and principlesapproved by the Academy of Persian Language and Literature, this study suggests some equivalents for words which have not been translated yet. The study also indicates that diversity in number and meaning, andusing one term to refer to many concepts are among serious problems in this regard which, in turn, lead to limitation in knowledge, meaning contradictions and disorder in process of symbolization and in recovering data. It is concluded that standardization is one of the main instruments in promoting a language and bringing order backto the terminology, definitions, and system of concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Standard language
  • Standardization
  • Terminology
  • Lexicography
  • Glossary