موضوعات = ادبیات تطبیقی
بررسی تطبیقی مناقشۀ «جنسیّت» و «فرودستی» در دو رمان جای خالی سُلوچ محمود دولت آبادی و کوچۀ مَدَق نجیب محفوظ (با تأکید بر آرای پسااستعماری گایاتری اسپیواک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22103/jcl.2024.22744.3700

سیده مروارید حسینی؛ محمد خسروی شکیب؛ طاهره صادقی تحصیلی


بررسی پیوند کواسیر، نوشاکِ اِدایی ایزدان نورس با هئومه‌ و سومَه‌‌ی اوستایی‌_ودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22103/jcl.2024.22640.3694

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سید محمد برفر


سنگهای شیطان: بررسی تطبیقی «سنگ های شیطان» منیرو روانی‌پور و «قرعه‌کشی» شرلی جکسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22103/jcl.2024.22983.3720

روح اله روزبه؛ زهرا خزاعی راوری؛ روح الله نعمت الهی؛ زادمهر ترابی


تحلیل تطبیقی مجموعة هری پاتر و دشت پارسوا با تکیه بر بینامتنیت نوع

دوره 15، شماره 29، اسفند 1402، صفحه 187-223

10.22103/jcl.2023.21414.3615

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی


مقابله و تحلیل عنوان‌های شعری احمد مطر با سید حسن حسینی

دوره 15، شماره 29، اسفند 1402، صفحه 259-278

10.22103/jcl.2023.21500.3621

سید علی فواضل؛ صفیه مرادخانی؛ سیدمحسن حسینی


تحلیل اثرپذیری ترجمه الفرج بعد الشده ج 1 از شعر عربی

دوره 15، شماره 29، اسفند 1402، صفحه 289-327

10.22103/jcl.2024.22276.3672

محمدرضا نجاریان؛ بهزاد جلالی


بررسی بینامتنی اشعار اخوان ثالث و واصف باختری بر اساس نظریۀ ژولیا کریستوا

دوره 15، شماره 29، اسفند 1402، صفحه 329-367

10.22103/jcl.2023.21110.3613

محمد یعقوب یسنا؛ مرتضی فلاح؛ محمد کاظم کهدویی


بررسی تطبیقی عنصر زمان در رمان‌های دایی جان ناپلئون و دن‌کیشوت

دوره 15، شماره 28، شهریور 1402، صفحه 175-203

10.22103/jcl.2023.20801.3573

آرزو سبزوار قهفرخی؛ محمدرضا حاجی آقابابایی


طبیعت و کارکردهای آن در دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار

دوره 12، شماره 22، شهریور 1399، صفحه 49-74

10.22103/jcl.2020.15489.3019

حمید جعفری قریه علی؛ زهرا سید یزدی؛ بتول افشارکیا