بررسی تطبیقی زبان ارزیابی از دیدگاه نقشگرایی در زبان فارسی و انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه پیام نور مدرس دانشگاه علمی-کاربردی

چکیده

در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا با بکارگیری بخشی از آموزه‌های زبانشناسی نقشگرا، زبان ارزیابی در دو زبان فارسی و انگلیسی بررسی شود. در نظریه نقشگرای هلیدی یکی از عواملی که سبب پیوند جمله‌های متن می‌شود مقایسه است. در این مقاله به بررسی تعیین هویت الگوهای دستوری و واژگانی استفاده شده در ارجاع مقایسه‌ای در دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته و با هم تطبیق داده شده است. تعیین این الگوها که نقش کلامی ارزیابی و مقایسه را در فرایند درک دارند و به خواننده این امکان را می دهند تا مفهوم ارزیابی در متن را شناسایی کند و چهارچوبی از مقایسه و ارزیابی از متن را در ذهن خود تشکیل دهند. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است. داده‌های تحقیق از مجلات هنری و ادبی گردآوری شده‌اند و چارچوب نظری تحقیق دستور نقشگرایی هلیدی است. در این پژوهش مشخص گردید که هر دو زبان در کاربرد الگوهای ساختاری صفت برتر و برترین، شباهت، جمله واره قیدی مقدار ، جمله واره تصحیح و تجمع صفتی و واژگانی برای اهداف ارزیابی مشترک هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of evaluative language use in English and Persian English according to Halliday’s functional theory

چکیده [English]

In this research, the goal is using principles of functional linguistics to investigate evaluative language in Persian and English according to Halliday’s functional theory. Comparison is one of the factors which is causing cohesion in sentences of texts. In this article art reviews are studied to identify grammatical and lexical pattern used in comparative reference and usage of evaluative language in all kind of linguistic structure in Persian and English. Also evaluative language in two languages is compared. The discursive function of evaluative language help readers recognize concept of evaluation in text and form a frame work of comparison evaluation in their mind. The research is analytical – descriptive. The related data were collected from literary and art magazines and theoretical framework of this article is according to Halliday’s functional theory. In this research we conclude that both languages in use of structural pattern comparative/ superlative attribute, similarity, degree adverb clause, correct clause and Lexical and adjectival accumulation for evaluation are the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluative language
  • cohesion
  • comparative reference
  • Halliday
  • functional theory