دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، شماره جاری، اسفند 1401، صفحه 1-320 
مدیریت وزن و قافیه در ترجمۀ شعر

صفحه 67-94

همایون اسلامی؛ سعدی جعفری کاردگر؛ محمد جواد کمالی