بررسی تطبیقی شخصیت‌ در داستان‌های منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو بر مبنای نظریه اناگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران

10.22103/jcl.2022.16874.3190

چکیده

ادبیات تطبیقی نقش مهمی در شناخت جایگاه نویسندگان ایران در جهان ایفا می‌کند. شناخت پیوندها و تفاوت‌های دو فرهنگ، مرزبندی‌ها و هم‌پوشانی‌ها را تغییر می‌دهد و نگرش جدیدی را بازآفرینی می‌کند. از طرفی، واکاوی روان‌شناختی ادبیات داستانی، شناخت زوایای پنهان آن را میسر می‌سازد. اِناگرام یک تیپ‌شناسی نوین است که از مطالعه بر روان انسان‌ها حاصل شده‌است. این نظریه روان‌شناسی، صفات رفتاری انسان‌ها را در 9 تیپ شخصیتی کمال‌گرا، امدادگر، موفقیت‌طلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، خوش‌گذران، ریاست‌طلب و صلح‌طلب دسته‌بندی می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیق‌پذیری شخصیت‌های اصلی آثار منتخب گلی ترقی و آلیس مونرو، با تیپ‌های نُه‌گانه اناگرام و تحلیل روان‌شناختی شخصیت‌ها به منظور شناخت دقیق‌تر و همچنین مقایسه و برابر نهادنِ نتایج تحلیل، جهت دستیابی به شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه هر دو نویسنده بوده‌است. مقاله حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی است. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که شخصیت‌های داستانی گلی ترقی و آلیس مونرو، انطباق‌پذیری بالایی با نظریه اناگرام دارند و هر دو نویسنده از تیپ‌های 2 (امدادگرا) و 8 (ریاست‌طلب) با بیشترین فراوانی بهره جسته‌اند و تفاوت‌شان در این است که شخصیت‌پردازی در آثار آلیس مونرو تنوع بیشتری نسبت به آثار گلی ترقی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Character in Selected Stories of Goli Taraghi and Alice Munro Based on Enneagram Theory

نویسندگان [English]

  • Sovaida Darvish 1
  • narges mohammadi badr 2
  • Behnaz Alipour Gaskari 3
1 Master of Persian Language and Literature of Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associated Professor of Persian Language and Literature Department of Persian Language and Literature of Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant professor of Persian Language and Literature Department of Persian Language and Literature of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Comparative literature plays an important role in knowing the position of Iranian authors in the world. Knowing the relationships and differences between two cultures will change the boundaries and overlaps and provides a new aspect. Moreover researching fictional literature from the psychological point of view makes it possible to know its hidden angels. Enneagram is a new typology derived from the study of the human psyche. This psychological theory categorizes the behavioral traits of human beings into 9 personality types: Reformer, Helper, Achiever, Individualist, Investigator, Loyalist, Enthusiast, Challenger, and Peacemaker. This study aimed to investigate the compatibility of the main characters of the selected works of Goli Taraghi and Alice Munro with the nine types of Enneagram and psychological analysis of the characters to better identify and compare and compare the analysis results to achieve similarities and differences between the two authors. The present article is a descriptive-analytical study. The results indicate that the fictional characters of both authors are highly compatible with the theory of Enneagram, and both authors use types 2 (Helper) and 8 (Challenger) with the highest frequency, and the difference is that the characterization in Alice Munro's work is more diverse than Taraghi's work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Literature
  • Character
  • Short story
  • Goli Taraghi
  • Alice Munro
  • Enneagram
کتابنامه                                         
- بحری، مریم. (1398). بررسی شخصیت زن در آثار گلی ترقی و ویرجینیا ولف: با تکیه بر داستان‌های جایی دیگر، اناربانو و پسرهایش، سفر بزرگ امینه، خانم‌ها، گل‌های شیرازی، اتوبوس شمیران، خانم دالوی و به سوی فانوس دریایی. به راهنمایی پروانه عادل‌زاده. پایان‌نامۀکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان.
- بهادر، راحله. (1395). «بررسی تطبیقی مؤلفه­های زمان روایی در داستان فرار آلیس مونرو و داستان پرلاشز زویا پیرزاد». ادبیات تطبیقی. سال 8. شماره 15. ص 223- 205.
- بی­نیاز، فتح­الله. (1387). درآمدی بر داستان­نویسی و روایت­شناسی با اشاره­ای موجز به آسیب­شناسی رمان و داستان کوتاه ایران. تهران: انتشارات افراز.
- پالمر، هلن. (1995م). اناگرام (شخصیت­شناسی) در محیط کار و زندگی. ترجمة احسان الوندی. (1389). چاپ پنجم. تهران: رسا.
- پیرس، هرپ. (2012م). نگاهی نو به اناگرام تیپ‌های نه‌گانه شخصیت. ترجمة نازلی پارسا. (1397). تهران: تمدن علمی.
- ترقی، گلی. (1379). جایی دیگر. چاپ نهم. تهران: انتشارات نیلوفر.
- ترقی، گلی. (1392). فرصت دوباره. چاپ چهارم. تهران: انتشارات نیلوفر.
- داد، سیما. (1385). فرهنگ اصطلاحات ادبی: واژه­نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی (تطبیقی و توضیحی). تهران: مروارید.
- دانیلز، دیوید­ و پرایس، ویرجینیا. (2009م). شخصیت­شناسی (انیاگرام): راه شما به شادکامی چیست؟. ترجمة نیما سیدمحمدی. (1395). تهران: ارسباران.
- ریسو، دان‌ریچارد و هادسون، راس. (2000م). درک و دریافت انیاگرام: راهنمای عملی برای شناخت تیپ‌های شخصیتی. ترجمة جعفر واعظی. (1397). تهران: انتشارات بازاریابی.
- شورل، ایو. (1995م)، ادبیات تطبیقی. ترجمة طهمورث ساجدی. (1386). تهران: انتشارات امیرکبیر.
- محسنی­نیا، ناصر. (1393). ادبیات تطبیقی در جهان معاصر (کلیات، مبانی نظری، مکاتب). تهران: نشر علم و دانش.
- مونرو، آلیس. (1998م). عشق زن خوب. ترجمة شقایق قندهاری. (1388). چاپ هشتم. تهران: نشره قطره.
- مونرو، آلیس. (2012م). زندگی عزیز. ترجمة مژده دقیقی. (1393). چاپ چهارم. تهران: نشره ماهی.