دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، مقالات پیشین، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-290 
3. طبیعت و کارکردهای آن در دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار

صفحه 49-74

حمید جعفری قریه علی؛ زهرا سید یزدی؛ بتول افشارکیا


11. بیان «آیرونیک» یا طنزآمیز در دیوان ناصرخسرو و آثار برادران شلگل

صفحه 242-266

احسان کوشا؛ علی اصغر حلبی؛ احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی