بررسی تطبیقی کاربست مکان و انواع آن در نقد رمان (مورد پژوهش: حکایةبحار حنا مینه و اهل‌غرق مونیرو روانی‌پور)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه قم

2 فارغ التحصیل زبان و ادبیات عربی پردیس فارابی قم

10.22103/jcl.2020.14415.2904

چکیده

مکان از جمله عناصر اصلی تشکیل دهنده‌ی چارچوب داستانمی‌باشد که در پیشبرد حوادث و تفهیم آنها نقش بسیار تاثیرگذاری دارد. نقش مکان در رمان‌های معاصر، بسیار برجسته بوده و نویسندگان همواره به این عنصر مهم توجه ویژه‌ای مبذول داشته‌اند و با مهارت خاصی از آن برای بیان اهداف خود استفاده کرده‌اند. حنا مینه و مونیرو روانی‌پور از جمله نویسندهای می-باشند که به سازمایه‌های مکان توجه خاصی داشته‌اند و اهداف خود را در نگارش رمان برمبنای این عنصر مهم پی‌ریزی کرده‌اند؛ بنابراین بررسی دقیق سازمایه‌های مکانی می‌تواند در نقد رمان‌های آنها راه‌گشا باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی_ تحلیلی و براساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی با تکیه بر کاربست مکان و انواع آن در رمان، به بررسی تطبیقی دو رمان حکایةبحار و اهل‌غرق پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود تفاوت-های فراوان در به کارگیری انواع مکان، هر دو نویسنده در بیان اهداف خود بیشترین استفاده را از مکان باز دریا داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the place's usage and its types in the novel's critique (Case study: Hakayeh Bohar Hana Mina and Ahl-Gharq Monroe Psychoanol)

نویسنده [English]

  • masume siyami 2
2 qom university
چکیده [English]

                                                    
1. Introduction
Place is one of the main elements of the story frame that contributes to the advancement of events and their understanding. The role of place in contemporary novels is very prominent and writers have always paid special attention to this important element and used it with specific skill to express their goals. "Henna Mina" and "Moniro RavaniPour" are among the writers who have paid special attention to place and have made their own goals in the writing of the novel based on this important element; therefore, the study of place in novel can help us in this regard.
 
2. Methodology
The present study is based on descriptive-analytical method and based on the American School of Comparative Literature, based on the application of the place and its types, the comparative study of two novels of the "bahhar" and "Ahle-Gharq" stories has been studied.
 
3. Discussion 
The place and its types play an important role in both the work as an active and influential element in presenting the history of the presence of aliens in the lands. In describing places with superstition and mythology and the use of symbolic maps, both authors have better reflected and influenced the hostilities and attacks of foreigners and how they entered. Both authors have used real names in the use of place names to be effective in describing the events of their homeland and the problems of foreign entry. The forced confinement of the prison in the novel "hekayah bahar" plays a very important role in showing the perseverance and solidarity of the Syrian people against the occupiers, but the prison in the novel "Ahl-e Gharg" mostly expresses the suffering and torture of innocent prisoners who are unaware of society. The optional closed space of the house has played an important role in providing themes such as poverty and the lack of proper conditions and increasing class distance due to the existence of colonialists. The open sea has themes such as the grief and destruction of men against the onslaught of enemies by sea. The transfer location plays an important role in how enemies move into other countries. Finally, it should be noted that the place, as an influential element, plays a prominent role in the two novels, so that it can be considered as the main element and the middle pillar of the foundation of these two novels.
 
 
4. Conclusion
Findings of the research show that despite the many differences in the use of different types of places, the two authors have used the open sea for the most purposes in expressing their goals.
Keywords Comparative Literature, Place, Colonial, Hana Mina, Moniro ravanipor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative literature
  • Place
  • Colonial
  • Hana Mina
  • Moniro ravanipor
کتابنامه
-ابراهیم، علی. (2002). الزمان و المکان فی روایات غائب طعمه فرمان. دمشق: الاهالی للطباعة و النشر.
-احمد، عطیه. (1981). ادب­البحر. الطبعة الاولی. القاهره: دارالمعارف.
- اصغری، جواد. (1388).  «بررسی زیبایی­شناسی عنصر مکان در داستان». مجلۀ ادب­و زبان فارسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره 26. صص 29ـ46.
-امامی، محمدعلی. (1376). سیاست و حکومت در سوریه. تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
-بحراوی، حسن. (1990). بنیة الشکل الروایی. الطبعة الاولی. بیروت: دارالبیضاء.
- بن­یحیی، سعدیه. (2008). دلالة المکان فی الروایه عابر­سریر لأحلام مستغانمی، مذکرة لنیل لشهادة ماجستیری. بن­زاید عمار، کلیة الاداب و الاثقافة. جامعة الجزایر.
-جهاندیده، عبدالغفور. (1390). حماسه­سرایی در بلوچستان. تهران: معین.
-حمدانی، حمید. (1991). بنیة النص السردی. بیروت: المرکز الثقافی العربی.
-روانی­پور، مونیرو. (1369).اهل­غرق. تهران: خانه آفتاب.
-زارعی، بهار. عبدالصمد دولاح. (1386). بوشهر در امنیت ملی ایران. جلد اول. تهران: موسسه انتشارات.
- زوزه، نصی. (2012). «بناء المکان المفتوح فی روایة طوق­الیاسمین لواسینی الاعرج». مجلةالمخبر. العدد الثامن. صص21ـ35.
-شکری، غالی. (1366).  ادب المقاومة. ترجمۀ محمدحسین روحانی. تهران: نشرنو.
-شهبازی، عبدالله. (1377). زرسالاران یهودی و پاریس استعمار بریتانیا و ایران. جلد اول. چاپ اول. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی.
- صفرزایی، عبدالله. (1391). «ماجرای قتل مستر گریوز انگلیسی». پژوهش­نامۀ خلیج­فارس. تهران: خانه کتاب. دفتر چهارم. صص 291ـ304.
-الطربولی، محمدعوید. محمد سایر. (2005). المکان فی الشعر الاندلسی من عصر المرابطین حتی نهایة الحکم العربی. القاهره: مکتبة الثقافة الدینیة.
-عبیدی، مهدی. (2011). جمالیات المکان فی ثلاثیة حنا مینه. الطبعة الاولی. دمشق: وزارت الثقافة.
-فیصل، السمر­­روحی. (1995). بناء الروایة العربیة. الطبعة الاولی. دمشق: اتحاد الکتاب­العرب.
گروه­ نویسندگان، آکادمی­علوم­شوروی. (1367). تاریخ معاصر کشورهای عربی. ترجمۀ محمدحسین ­روحانی. چاپ دوم. تهران: توس.
-محبک، احمد­زیاد. (2001). دراسات نقدیة من الاسطورة الی القصة القصیرة. الطبعة الاولی. دمشق. دارعلاء­الدین.
-مینه، حنا. (2004). الروایة و الروائی. الطبعة الاولی. دمشق: دارالبعث.
-مینه، حنا. (1991). حکایة­بحار. بیروت: دارالادب.
-میور، ادوین. (1373). ساخت ­رمان. ترجمه فریدون بدره­ای. چاپ اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-نابلسی، شاکر. (1994). جمالیات­المکان فی الروایة العربیة. الطبعة الاولی. بیروت: الموسسة العربیه.
-نجم، الدیلمی. (1999). مکان فی النص المسرحی. الطبعة الاولی. اردن: دارالکندی.
- ولک، رنه.  (1972). نظریۀ  ادبیات. ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر. چاپ اول. تهران: علمی.
-ویلسون، سرآرنولد. (1366). خلیج­فارس. ترجمۀ محمد سعیدی. تهران: علمی­فرهنگی.
-هلسا، غالب. (1989). المکان فی الروایة العربیة. الطبعة الاولی. دمشق: دارابن­هانی.
-یعقوب، ناصر. (2004). اللغة الشعریة و تجلیاتها فی الروایة العربیة. بیروت: الموسسة العربیه.