دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شماره جاری، اسفند 1398، صفحه 1-303 
نمادشناسی تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «مسخ» کافکا

صفحه 127-153

10.22103/jcl.2020.2537

محمد عیسی زاده حاجی آقا؛ آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق


بررسی تطبیقی مضامین نوستالژی عرفانی در شعر محمدعلی شمس‌الدین و عطار نیشابوری

صفحه 253-275

10.22103/jcl.2020.2542

فهیمه میرزائی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ حسین آقاحسینی دهاقانی