دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شماره جاری، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-303 
6. نمادشناسی تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «مسخ» کافکا

صفحه 127-153

محمد عیسی زاده حاجی آقا؛ آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق


8. جلوه های دراماتیکی اشعار ابونواس و ناصرخسرو

صفحه 179-197

فاطمه محسنی گردکوهی؛ جواد جرنگیان


11. بررسی تطبیقی مضامین نوستالژی عرفانی در شعر محمدعلی شمس‌الدین و عطار نیشابوری

صفحه 253-275

فهیمه میرزائی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ حسین آقاحسینی دهاقانی