دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شماره جاری، اسفند 1400، صفحه 1-300 
بررسی علت رویین‌تنی در شاهنامه و مهابهارت بر اساس الگوهای آیینی

صفحه 95-120

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی؛ علی فرزانه قصرالدشتی


بررسی تطبیقی لفظ و معنا در امثال کردی ایلامی و عربی

صفحه 121-143

محمد رضا شیرخانی؛ علیرضا شوهانی؛ مهدی احمدی خواه


«بررسی مقایسه‌ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر»

صفحه 285-310

مریم مردانی ورپشتی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مسعود روحانی؛ علی اکبر باقری خلیلی