دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، مقالات پیشین، شهریور 1402، صفحه 1-409 (نشریۀ ادبیّات تطبیقی، سال پانزدهم، شمارة بیست‌ و هشتم، بهار و تابستان 1402)