دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نگاهی به درون‌مایه‌هایِ همسان در: حماسۀ گیل‌گمش، سرودِ مروارید و متن‌هایِ مانوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22103/jcl.2023.21844.3643

حمیدرضا اردستانی


از واژه تا تصویر: تحلیل تطبیقی اقتباس در فیلم «خانۀ دوست کجاست؟» از شعر «نشانی» سهراب سپهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22103/jcl.2023.20258.3534

حسام خالویی


بررسی بینامتنی اشعار اخوان ثالث و واصف باختری بر اساس نظریۀ ژولیا کریستوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22103/jcl.2023.21110.3613

محمد یعقوب یسنا؛ مرتضی فلاح؛ محمد کاظم کهدویی


تطبیق کارکردهای مفهوم عشق در شعرهای منزوی و ناظم حکمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22103/jcl.2023.22352.3678

حامد حسینخانی


نظریۀ ادبیِ عرفانی: گرانیگاهِ اندیشه ها و ایده های ادبی عُرفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22103/jcl.2023.21916.3649

مجاهد غلامی


مقابله و تحلیل عنوان‌های شعری احمد مطر با سید حسن حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22103/jcl.2023.21500.3621

صفیه مرادخانی؛ سیدمحسن حسینی؛ سید علی فواضل


تحلیل تطبیقی مجموعة هری پاتر و دشت پارسوا با تکیه بر بینامتنیت نوع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22103/jcl.2023.21414.3615

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی


بررسی تطبیقی انسان‌شناسی عرفانی و فلسفی از دیدگاه مولانا و کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22103/jcl.2023.22119.3662

مرضیه آفرین کیا؛ فاطمه حیدری