دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تطبیقی مناقشۀ «جنسیّت» و «فرودستی» در دو رمان جای خالی سُلوچ محمود دولت آبادی و کوچۀ مَدَق نجیب محفوظ (با تأکید بر آرای پسااستعماری گایاتری اسپیواک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22103/jcl.2024.22744.3700

سیده مروارید حسینی؛ محمد خسروی شکیب؛ طاهره صادقی تحصیلی


بررسی پیوند کواسیر، نوشاکِ اِدایی ایزدان نورس با هئومه‌ و سومَه‌‌ی اوستایی‌_ودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22103/jcl.2024.22640.3694

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سید محمد برفر


سنگهای شیطان: بررسی تطبیقی «سنگ های شیطان» منیرو روانی‌پور و «قرعه‌کشی» شرلی جکسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22103/jcl.2024.22983.3720

روح اله روزبه؛ زهرا خزاعی راوری؛ روح الله نعمت الهی؛ زادمهر ترابی