دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، آبان 1391، صفحه 1-337