اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدصادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استادبخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ms.basirigmail.com

سردبیر

دکتر ناصر محسنی نیا

زبان و ادبیات عربی و فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mohseninia1340gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسن جوادی

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی و فارسی استاد دانشگاه برکلی، کالیفرنیا، آمریکا

javadi.hasangmail.com
0000-0003-4365-4971

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسین جواری

ادبیات فرانسه و تطبیقی استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

mdjavariyahoo.fr

دکتر بهجت السادات حجازی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

hejaziuk.ac.ir

دکتر علی اصغر رستمی ابو سعیدی

زبان و ادبیات انگلیسی استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

rostamiabu110yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر استفکا جورجیوا

استاد تطبیقی زبان و ادبیات روسی استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه پائیسی خیلندارسکی

stefka3abv.bg
0000-0002-0053-3099

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

hamidrezakharazmiuk.ac.ir
03431322342
0000-0002-4546-4429

دکتر عنایت الله شریف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

e.sharifpourmail.uk.ac.ir

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m_sarfiyahoo.com

دکتر اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

ak_sayadyahoo.com

دکتر یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی

ytalebiangmail.com

دکتر مهین دخت فرّخ نیا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

mahin.farrokhniagmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور ژان پیر کاستلانی

مطالعات ادبیات فرانسه و اسپانیا استاد دانشگاه فرانسوا رابله، تور، فرانسه

jeanpierrecastellanihotmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جان اله کریمی مطهر

زبان و ادبیات روسی استاد زبان و ادبیات روسی ، دانشکدۀ زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

jkarimiut.ac.ir

دکتر رضا ناظمیان

زبان و ادبیات عرب استاد بخش زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی

reza_nazemian2003yahoo.com

دکتر محمدرضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد

reza_najjarianyazd.ac.ir

دکتر مرضیه یحیی پور

زبان و ادبیات روسی استاد زبان و ادبیات روسی، دانشکدۀ زبانها و ادبیات خارجی،دانشگاه تهران

myahyaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ایرینا مدبازه

استاد تطبیقی زبان و ادبیات روسی استاد انستیتو ادبیات گرجی شوتا روستاوِلی (تفلیس، گرجستان)

irinamodebgmail.com
0000-0001-5432-0243

h-index: 4.00  

مدیر داخلی

دکتر حمیدرضا خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hakharazmi
hamidrezakharazmiuk.ac.ir
0000-0002-4546-4429

ویراستار انگلیسی

دکتر موسی غنچه پور

زبانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

m_ghonchepouryahoo.com