اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدصادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~basiri
basiriuk.ac.ir
0000-0002-4585-1162

h-index: 2  

ms.basiri@gmail.com

سردبیر

دکتر ناصر محسنی‌نیا

زبان و ادبیات عربی و فارسی استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~mohseninia1340.1
mohseninia1340uk.ac.ir
0000-0003-0406-2375

h-index: 2  

mohseninia1340@gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسن جوادی

زبان و ادبیات انگلیسی و فارسی استاد، بخش ادبیات تطبیقی، دانشگاه برکلی، کالیفرنیا، آمریکا

magepublishers.com/authors/hasan-javadi/
javadi.hasangmail.com
0000-0003-4365-4971

دکتر استفکا جورجیوا

استاد تطبیقی زبان و ادبیات روسی استاد، گروه زبان و ادبیات روسی، دانشگاه پائیسی هیلندارسکی پلوودی، پلوودیو، بلغارستان

stefka3abv.bg
0000-0002-0053-3099

پروفسور ژان پیر کاستلانی

مطالعات ادبیات فرانسه و اسپانیا استاد، دانشگاه فرانسوا رابله، تور، فرانسه

jeanpierrecastellanihotmail.com

دکتر ایرینا مدبازه

استاد تطبیقی زبان و ادبیات روسی استاد، مؤسسه ادبیات گرجی، شوتا روستاوِلی، تفلیس، گرجستان

irinamodebgmail.com
0000-0001-5432-0243

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسین جواری

ادبیات فرانسه و تطبیقی استاد، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?djavari
mdjavariyahoo.fr
0000-0001-6352-2752

h-index: 4  

جان‌اله کریمی مطهر

زبان و ادبیات روسی استاد زبان و ادبیات روسی ، دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ffll.ut.ac.ir/~jkarimi
jkarimiut.ac.ir

h-index: 4  

دکتر بهجت السادات حجازی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/~hejazi
hejaziuk.ac.ir
0000-0002-6026-760X

h-index: 2  

دکتر علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی

زبان و ادبیات انگلیسی استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

civilica.com/p/181134/
rostamiabuuk.ac.ir
0000-0001-8423-7272

h-index: 6  

rostamiabu110@yahoo.com

دکتر عنایت الله شریف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/~e.sharifpour
e.sharifpourmail.uk.ac.ir
0000-0001-7278-3962

h-index: 2  

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمانف ایران

plit.uk.ac.ir/~sarfi
msarfiuk.ac.ir
0000-0003-2088-0001

h-index: 4  

دکتر اکبر صیادکوه

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

lhs.shirazu.ac.ir/~sayadkoh
ak_sayadyahoo.com

دکتر یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/ytalebian
ytalebianatu.ac.ir
0000-0002-7353-5618

h-index: 2  

دکتر مهین‌دخت فرّخ نیا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/~mdf
mdfuk.ac.ir
0000-0003-4462-3149

h-index: 2  

دکتر رضا ناظمیان

زبان و ادبیات عرب استاد بخش زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/rezanazemian
rezanazemianatu.ac.ir
0000-0003-2047-4337

h-index: 2  

reza_nazemian2003@yahoo.com

دکتر محمدرضا نجاریان

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/najjarian
reza_najjarianyazd.ac.ir
0000-0002-4999-7935

h-index: 2  

دکتر مرضیه یحیی‌پور

زبان و ادبیات روسی استاد زبان و ادبیات روسی، دانشکدۀ زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~myahya/publications
myahyaut.ac.ir
0000-0001-8195-6909

h-index: 4  

دکتر نسرین فلاح

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،کرمان، ایران.

plit.uk.ac.ir/~n.fallah
n.fallahuk.ac.ir
0000-0001-6159-4429

h-index: 2  

مدیر داخلی

دکتر حمیدرضا خوارزمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/hakharazmi
hamidrezakharazmiuk.ac.ir
0000-0002-4546-4429

h-index: 2  

ویراستار انگلیسی

دکتر موسی غنچه پور

زبان‌شناسی استادیار، گروه زبان و ادبیات، دانشگاه فرهنگیان، کرمان، ایران

kerman.cfu.ac.ir/fa/197968/
m_ghonchepouryahoo.com
0000-0001-9259-3410

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 22