آسیب‌شناسی مقالات تطبیقی طنزپژوهی(1400-1378)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران .

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22103/jcl.2022.19290.3463

چکیده

ادبیات تطبیقی، شاخه‌ای از نقد ادبی است که از روابط ادبی ملل و زبان‌های مختلف و از تعامل میان ادبیات ملت‌ها با یکدیگر سخن می‌گوید و به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط‌ها و شباهت‌های بین ادبیات، زبان‌ها و ملیت‌های مختلف می‌پردازد. مطالعات تطبیقی در ایران پژوهشی نوین و مربوط به دهه‌های اخیر است. در حوزۀ طنزپژوهی مقالات علمی با موضوع ادبیات تطبیقی به چاپ رسیده است که بررسی و تحلیل این مقالات در روشن‌شدن مسیر پژوهش‌های تطبیقی و خلل‌ها و کاستی‌های آن و کمک به ارتقای کیفیت مقالات این حوزه، مؤثر است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا به بررسی 36 مقالۀ علمی تطبیقی در حوزۀ طنزپژوهی پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی همچون عدم روشمندی در پژوهش‌ها، اکتفا به یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌ها در آثار، پرداختن به کلی‌گویی و بی‌توجهی به جزئیات، عدم استفاده از منابع معتبر علمی، ناآگاهی از اصول ادبیات تطبیقی، از مهم‌ترین نقاط ضعف مقالات تطبیقی چاپ شده در حوزۀ طنز پژوهی است. از این رو پرداختن به تبیین اصول ادبیات تطبیقی و مکاتب و روش‌های مطالعۀ ادبیات تطبیقی و نقد و تحلیل مقالات این حوزه می‌تواند به بهبود کیفیت مقالات کمک شایانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Comparative Humor Studies (1378-1400)

نویسندگان [English]

  • Raziye Jafari 1
  • Mohammad Hosein karami Karami 2
1 PhD student of Persian and literature, Shiraz University, Shiraz, Iran. E-mail: rjfry9255@gmail.com
2 Professor of Persian and literature, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

1. Introduction
The scientific articles that are published in the periodicals of any country are among the most important scientific treasures of that country. One of the issues that has attracted the attention of researchers and literary critics is the analysis of humor and the works of humorists, as one of the most important tools for understanding the thoughts and cultures and social and political characteristics of different societies. The literature of every society, with the help of the element of humor, goes against the unfavorable situations of the society, and on its way, it causes changes in different aspects, and this affects such social, political and cultural fields and is mutually affected by them. Therefore, satirical studies provide us with valuable information about various political, social and cultural issues of different societies. On the other hand, with the growth and development of comparative studies, the researchers of different nations have investigated and compared humor and the works of their humorists with different nations and investigated their differences and similarities and the causes and contexts of these similarities and differences as well as their impact on They have shown interest in each other. Today, we see many comparative studies in the field of humor studies. By examining and analyzing the content of comparative humor research articles, this research shows the quantity and quality of these articles, and to what extent they are written based on the scientific principles of comparative studies, and what are their strengths and weaknesses.
 

Methodology

This research has analyzed 39 comparative scientific articles in the field of humor research using the content analysis method. First, by using famous Persian websites such as Noormags.ir, Magiran.com, Humanities Comprehensive Portal, Academic Jihad Scientific Database (SID.ir), etc. Either the abstract or the keywords of comparative literature and humor have been used, it was determined, then the articles were reviewed and evaluated according to the criteria approved by comparative literature, and the results were determined on the graph.
 

Discussion

 Pathology of comparative satirical essays
In order to explain the meaning of comparative literature, we should linger more in front of its concept, to remove what the comparative researchers have wrongly put in the category of comparative literature. In this section, the pathology of comparative research in the field of humor has been discussed under the two topics of subject matter and research methodology, and cases such as methodology in research, incomplete understanding of comparative literature and only finding similarities and differences in works, having creativity and innovation, addressing generalizations. And inattention to details, lack of use of reliable scientific sources, ignorance or knowledge of the principles of comparative literature have been examined in researches.
 

Conclusion

A high frequency of articles written in the field of comparative studies, inspired by the word (adaptation), have limited themselves to comparing the similarities and differences of two works and have chosen the title (comparative review) for their articles; Now that comparative literature has important principles that it is international and intercultural and interdisciplinary, examining the influence and influences of cultures and works of literature on each other, important factors and contexts in the influence of one culture on another culture and why and how the similarities and differences are, and also examining The transformative elements are among the most important of these principles. In the list of sources of most of the comparative articles published in the field of humor studies, not even one of the reliable and important sources of the field of comparative studies can be seen, and even in some cases, no comparison has been made regarding the similarities and differences, and throughout the article, only the word comparative is mentioned in the title. The articles written in the field of comparative literature lack structure and scientific content in most cases, the research method is not given, or the term (descriptive analysis based on comparison) is sufficient, and only a handful of articles refer to the American or French school of comparative literature is mentioned. The articles that have the necessary knowledge about comparative literature are those that, while referring to the concept of comparative studies, have introduced their research outside of the comparative field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative literature
  • satirical studies
  • pathology of articles
  • analysis of scientific articles
کتابنامه
- انوشیروانی، علیرضا. (1389). «آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در ایران». ویژه‌نامۀ ادبیات تطبیقی. شمارۀ 2، صص 32- 55.
- اسدی، زهرا. (1387). «نگاهی تطبیقی به طنز و طنزپردازی در ادبیات ایران و عرب با تکیه بر طنز عبیدزاکانی و نمونه‌هایی از طنز شاعران عصر انحطاط». فصلنامۀ ادبیات تطبیقی. سال دوم، شمارۀ 6، صص 35 – 49.
- ابراهیمی‌کاوری، صادق و فاطمه اسدی. (1393). «نگاهی تطبیقی به طنز سیاسی بهار و الرصافی». مطالعات ادبیات تطبیقی. سال هشتم، شمارۀ 31، صص 59- 71.
- پروینی، خلیل و ثریا رحیمی. (1397). «آسیب‌شناسی مجلات ادبیات تطبیقی در ایران». کاوش‌نامۀ ادبیات تطبیقی. دانشگاه رازی. سال هشتم، شمارۀ 31، صص 27- 48.
- پورخالقی‌چترودی، مهدخت و دیگران. (1398). «تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریۀ طنز ایوان فوناژی». مطالعات ادبیات تطبیقی. سال سیزدهم، شمارۀ 50، صص 213- 227.
- جابری اردکانی، سیدناصر و اسما حسینی. (1398). « مطالعۀ تطبیقی تقابل و هدف در طنزهای گلستان و مثنوی». متن پژوهی ادبی. شمارۀ 80، صص 206- 230.
- حاجی‌پور، حبیب و پروین‌دخت مشهور. (1397). «بررسی تطبیقی طنزپردازی در شعر محمدعلی افراشته و احمد مطر». مطالعات ادبیات تطبیقی. سال دوازدهم، شمارۀ 47، صص 291 – 312.
- حسینی‌کازرونی، سیداحمد. (1388).«درآمدی بر ادبیات تطبیقی غیر جد». ادبیات تطبیقی. سال سوم، شمارۀ 11، صص 83- 105.
- خدامی، محسن و محمد جنتی‌فر. (1397). «مقایسۀ مقابله‌ای مضامین اجتماعی سخریه در شعر احمد مطر و نسیم شمال». مطالعات ادبیات تطبیقی. شمارۀ 46، صص 31- 56.
- رجبی، فرهاد. (1391). «رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر». زبان و ادبیات عربی(مجلۀ ادبیات و علوم انسانی سابق). شمارۀ 7، صص 74- 102.
- زهره‌ای، حمیدرضا و احمد نظری.(1397). «نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیمایوشیج و احمد مطر». کاوش‌نامۀ ادبیات تطبیقی. دانشگاه رازی کرمانشاه. سال هشتم، شمارۀ 31، صص 49- 69.
- زنجانبر، امیرحسین. (1399). «تطبیق نظام‌های خنده‌معنایی ادبیات عامه و ادبیات کودک: از منظر نشانه‌معناشناسی اجتماعی». فرهنگ و مطالعات ادبیات عامه. سال هشتم، شمارۀ 36، صص 70- 95.
- زینی‌وند، تورج. (1391). «فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبیقی ادبیات عربی و فارسی». ویژه‌نامۀ فرهنگستان. سال سوم، شمارۀ 2، صص 94- 114.
- ژون، سیمون. (1390). ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی. ترجمۀ حسن فروغی. تهران: انتشارات سمت.
- شورل، ایو. (1386). ادبیات تطبیقی. ترجمۀ طهمورث ساجدی. چاپ اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.
- عبود، عبده و ماجده حمود و غسان السید. (2002). الادب المقارن مدخلات نظریه و نصوص ودراسات تطبیقیه. دمشق: مطبعه قمحه اخوان.
- عرب‌نژاد، زینب و دیگران. (1395). «اصطلاح‌شناسی تطبیقی نقیضه و پارودی». ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال هشتم، شمارۀ 15، صص 246- 267.
- عظیمی، کاظم و فاطمه سپهوند. (1396). «مقایسۀ تطبیقی طنز سیاسی‌اجتماعی در اشعار نسیم شمال و احمد مطر». مطالعات ادبیات تطبیقی، شمارۀ 42، صص 9- 31.
- علوی‌زاده، فرزانه. (1394). «بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهۀ هشتاد». ادبیات تطبیقی. شمارۀ 11، صص 6- 35.
- غنیمی هلال، محمد. (1373). ادبیات تطبیقی. ترجمه و تحشیه و تعلیق از سید مرتضی آیت‌الله زادۀ شیرازی. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
-کوشا، احسان و دیگران. (1399). «بیان آیرونیک یا طنزآمیز در دیوان ناصرخسرو و آثار برادران شلگل». ادبیات تطبیقی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال دوازدهم، شمارۀ 22، صص 251- 266.
-گنج‌کریمی، الهام و دیگران. (1399). «آسیب‌شناسی مقالات عطارپژوهی در حوزۀ ادبیات تطبیقی». کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی. سال بیست‌ویکم، شمارۀ 46، صص 69- 98.
-گودرزی، طاهره. (1388).«طنزپردازی مظفرالنواب و علی‌اکبر دهخدا». ادبیات تطبیقی. سال دوم. شمارۀ 8، صص 159- 174.
- محمدی، علی و فاطمه تسلیمی جهرمی.(1395). «بررسی تطبیقی طنز سیاه در ادبیات داستانی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم». پژوهش ادبیات معاصر جهان. دورۀ 21، شمارۀ2، صص 403- 422.
- مختاری، قاسم و دیگران.(1392). «طنز سیاسی‌اجتماعی در اندیشه‌های عبید زاکانی و احمد مطر». کاوش‌نامۀ ادبیات تطبیقی. دانشگاه رازی کرمانشاه. سال سوم، شمارۀ 12، صص 121- 146.
- موسی‌آبادی، رضا و مهدی نوروز. (1397). «بررسی تطبیقی جلوه‌های مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقلاب مشروطه». جستارنامۀ ادبیات تطبیقی. سال دوم، شمارۀ چهارم، صص 2- 23.
- موسی‌زاده، معصومه و دیگران.(1399). «بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار». جستارنامۀ ادبیات تطبیقی. سال چهارم، شمارۀ13، صص 35- 54.
- موسوی، سید اصغر و اکبر شعبانی. (1400). «شگردها و درون‌مایه‌های طنز در شعر محمدکاظم کاظمی، شاعر افغانستانی و احمد مطر، شاعر عراقی ». ادبیات تطبیقی. دانشگاه شهید باهنر. سال سیزدهم، شمارۀ 24، صص 276- 293.
- ندا، طه. (1384). ادبیات تطبیقی. ترجمۀ حجت رسولی. چاپ اول. تهران: نشر آوام.
- نظری‌منظم، هادی و فرشته آذرنیا. (1395). «بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ و عبید زاکانی». کاوش‌نامۀ ادبیات تطبیقی. سال پنجم، شمارۀ 22، صص 235- 250.
- نوروزی، زهرا و دیگران. (1399). «ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمدرجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت». پژوهشنامۀ زنان. سال یازدهم، شمارۀ 4، صص 179- 211.
- همایون‌کاتوزیان، محمدعلی. (1378). «دربارۀ مقولۀ ادبی طنزینه و بحثی تطبیقی در کاربرد آن در ادب فارسی و غربی». نشریۀ ایران‌شناسی. سال  یازدهم، شمارۀ 2، صص 265- 284.