بررسی تطبیقی رمان‌‌ رؤیای تبَّت فریبا وَفی و عروس فریبکار مارگارت اَتوود از منظرِ فمینیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‏عصر (عج)، رفسنجان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه ولی‏عصر (عج)، رفسنجان، ایران.

10.22103/jcl.2022.18495.3377

چکیده

پژوهش‌های تطبیقی، در حوزة ادبیات ویژة زنان از اهمیت زیادی برخوردار است. فریبا وَفی در رمان رؤیای تبَّت و مارگارت اِلِنُور اَتوود (Margaret Elenor Atwood) در رمان عروس دُزد (The Robber Bride) با نگاهی انتقادی، می‌کوشند تا تصویری واقعی از وضعیت زنان جامعة خود ارائه دهند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی مکتب امریکایی، با مبنا قرار‌دادن مؤلفه‌های نقدِ زن‌محور، به بررسی و تطبیق دو رمان و تبیین دیدگاه‌های دو نویسنده، به مسائل زنان می‌پردازد. بررسی تطبیقی این دو رمان، از آن جهت حائز اهمیت است که در بازتاب مسائل زنان، همانندی‌های متعددی در فُرم و محتوای آن دیده می‌شود. این جُستار، در پیِ پاسخ‌گویی به دو سوال اساسی است: مهم‌ترین وجوه اشتراک دیدگاه‌های وَفی و اَتوود، در بازنمایی مسائل زنان چیست؟ با توجه به همسانی‌های متعدد دو اثر در فُرم و محتوا، آیا وَفی از اَتوود متأثِّر بوده‌است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فریبا وفی و مارگارت اَتوود، با تأکید بر نقش محوری زنان و برجسته نمودن کُنش‌های روایی آنان، انتقاد از نظام مردسالار، گزینشِ عامدانة آینه در معنای نمادین هویت زنانه، بهره‌گیری از بسامد مکرر و آینده‌نگرِ روایی جهت بازنمود آشفتگی ذهنی زنان، کاربرد برخی از واژگان و توصیفات خاصِ زبان زنانه و برگزیدن سبکِ تعاملی گفتگومحورِ زنانه، تصویری گویا از وضعیت زنان جامعة خود ارائه داده‌اند. با وجود مؤلفه‌های مشترک محتوایی و فُرمی و تقَّدم زمانی اَتوود، می‌توان احتمال داد که وَفی از اَتوود به‌عنوان یک نویسندة صاحب‌سبک و پیشرو در داستان‌پردازی و مسائل زنان، تأثیر پذیرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Fariba Vafi’s Dream of Tibet and Margaret Atwood’s The Robber Bride in Feministic Aspect

نویسندگان [English]

  • Jalil Shakeri 1
  • Rouhollah Roozbeh 2
1 Assistant Professor; Departement of Persian Language and Literature; Faculty of Literature and Humanities; Vali-e-Asr University of Rafsanjan; Iran
2 Assistant Proffesor; Departement of English Language and Literature; Faculty of Foregin Languages; Vali-e-Asr University of Rafsanjan; Iran
چکیده [English]

 

Introduction

In the contemporary period, after the time the Orientals have gotten to know the culture and civilization of the west, the thoughts, tendencies and modernist courses found a way into these countries. One of these impressive courses in different fields was Feminism. With a growing acceleration, this course penetrated in countries like Iran in society and political areas as well as literature in general and fiction in particular and led to the manifestation of Feministic literature. In the literature of Iran, a new generation of women writers has emerged, in particular since the 1970s so far and Feministic reflections have appeared in fiction in varied forms. Among Iranian writers, Fariba Vafi in Dream of Tibet and among Canadian writers Margaret Atwood in The Robber Bride impressed by Feministic ideas and by having a critical outlook on women’s issues have endeavoured to reflect in their fiction, social, cultural and economic inequalities and gender discriminations which are affected by the clichés made in a patriarchal system and to exhibit a communicative and clear picture of women’s condition in their societies.
 

Methodology

The present study attempts to investigate Fariba Vafi and Margaret Atwood’s attitude in the presentation of women’s pivotal role and the reflection of their issues in Dream of Tibet and The Robber Bride based on a descriptive- analytic approach to discover the common outlook of these two writers about women’s problems. The methodology is based on a comparative approach of the American Feministic school and the analytic approach is posterior (from part to whole).
 

Discussion

 In this part, the most important Feministic elements in Dream of Tibet and The Robber Bride are analyed and the outlooks of these two writers in Women’s problems are compared.
3-1. Mirror; the embodiment of women’s identity and personification
 Emphasizing women’s identity and personification is one of the distinguished characteristics of women writers’ writing style. In Vafi and Atwood’s attitude, mirror is the embodiment of women’s personification and identity. Hence mirror is the most frequent common motif in these two novels. Indeed, both authors have utilized mirror in the meaning of womenlike’s identity and representation and reflection of feelings. With regards to the attempts of both authors in reperesnting women’s problems in stories and the frequent descriptions of mirror and woman’s association, it seems that both of them have synonymized mirror and the story in aspect of their function in exposing women’s identity and personification.
3-2. Correspondence in women’s characterization
 One of the common characteristics of Dream of Tibet and The Robber Bride is the correspondence and similarity in women’s character and characterization. Both Vafi and Atwood in their womanly narration, by underlining women’s pivotal role, have narrated women’s stories that each of them have faced various challenges in their individual and social life. It seems that Fariba Vafi, affected by Atwood’s narrative style and by distinguishing women’s basic role, has discussed their individual and social concerns. The world of Vafi’s fictional characters like the world of Atwood’s characters is the universe of basic uncertainties.
3-3. Reflection of women’s problems by the use of futuristic and retrospective narrative
 One of the common characteristics of Vafi and Atwood’s narrative style in depicting women’s issues is the use of repetition frequency and futuristic and retrospective narrative. By emphasizing on and protesting to women’s individual and social crisis, both Vafi and Atwood have used the repetition frequency in diffirent parts of their novels. Both authors in accordance with the presentation of women’s problems have used the repetition frequency wherever thay have emphasized on the importance of a specific discusson. Regarding the use of retrospective technique and with attention to the narrative style of The Robber Bride in which the narrator has used flashback or returning to character’s past in order to narrate Zenia’s pre-death incidents; Atwood has used this technique much more than Vafi.
3-4. Precise and detailed descriptions in womanly writing style
 One of distinguished characteristics of women’s writing style is their particular attention to the precise and detailed description of every incident. But a particular and unique feature in Vafi and Atwood’s own style is that both, highly attentive, have painted their descriptions in womanly color and fragrance. The commitment of these two writers to the accurate description of wearing details and the color and body of women characters in the stories have been depicted in several ways.
 3-5. The interactive - conversational method in womanly writing
 One of the common characteristics in these two novels is that both authors have used interactive conversational method. In this method, Vafi and Atwood by establishing conversations between women characters have pointed to women’s interaction with each other. This womanly interactive - conversational interaction has formed by changing the pronoun of “I” to “we” in both novels. Hence, transition of “I” to “we” is a kind of opposition to patriarchal discourse.
 

Conclusion

 After analyzing Dream of Tibet and The Robber Bride it can be concluded that there are considerable similarities and homogenies among the main characters of two novels regarding their emotional and mental conditions, behavioral actions and individual experiences. By emphasizing women’s basic role and correspondence in their characterization, Vafi and Atwood delineate the problems of women of different classes in their own society. By comparing the role of women in two novels, we can achieve similarities. The Correspondences between Tony and Sholeh, Zinya and Forough as a rebellious woman and Rose and Chris and Shiva are some examples of these similarities in women’s role. Among other correspondences used by the authors is the purposeful use of mirror as a symbolic meaning of womanly identity which is the most frequent common motif. Both Vafi and Atwood use the repetition frequency to emphasis on and highlight women’s individual and social problems, futuristic narrative to uncover women’s mental agitations and concerns and their reaction to upcoming incidents, the restrospective narrative to review mental memories and to return to past dreams. Using woman language vocabularies and precise, detailed descriptions, frequent use of adjectives and nouns and precise, detailed descriptions of women’s clothes, colors and body are among other similarities in womanly writing method in these two novels. Despite abundant common details in content and the form of author’s narrative method and considering Atwood’s time priority, it can be concluded that Vafi has been slightly affected by Atwood as a stylist, pioneer writer in fiction and her reflection of women’s problems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feministic criticism
  • Dream of Tibet
  • The Robber Bride
  • Fariba Vafi
  • Margaret Atwood

کتابنامه

الف. منابع فارسی

- اتوود، مارگارت. (1388). عروس فریبکار. ترجمة شهین آسایش. چاپ چهارم. تهران: ققنوس.
- حسینی، مریم؛ سالارکیا، مژده. (۱۳۹۲). «بررسی تأثیر سرمایه‌های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبّت بر اساس نظریة کنش پیر بوردیو». پژوهشنامة ادبیات داستانی. دورة 1، شمارة 4، صص 17-40.
- حقی، سمیرا؛ قربان صباغ، محمود رضا و تائبی نقندری، زهره. (1397). «انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود». فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه. دورة 51، شمارة 3، صص 103-126.
- دوبووار، سیمون. (1380).  جنس دوم. ترجمة قاسم صنعوی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: توس.
- رودگر، نرجس. (1388). فمینیسم: تاریخچه، نظریات، گرایش‌ها، نقد. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
- سارسه، میشل ریو. (1385). تاریخ فمینیسم. ترجمة عبدالوهاب احمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
- غذامی، عبدالله محمد.(۱۳۸۶). زن و زبان. ترجمة هدی عوده تبار. تهران: گام نو.
- فرخ‌زاد، پوران. (1381). کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز. تهران: قطره.
- قربانی جویباری، کلثوم. (۱۳۹۴). «بازنمود هویت زنانه در مجموعه داستان حتی وقتی می‌خندیم فریبا وفی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف». مجلة زبان و ادبیات فارسی. دورة 23، شمارة ۷۹، صص 219-245. 
- گرین، کیت و لبیهان، جیل. (۱۳۸3). درسنامة نظریه و نقد ادبی. ترجمة حسین پاینده و گروه مترجمان. تهران: روزنگار.
- مالمیر، تیمور و زاهدی، چنور. (1392). «ساختار روایت زنانه در رمان پرندة من نوشتة فریبا وفی». مجلة متن پژوهی ادبی. دورة 17، شمارة58، صص 47-68.
- مرندی، سید محمد و حبیب زاده، حامد. (1396). «ساخت هویت و هویت ساختگی در رمان بانوی پیشگو مارگارت اَتوود». نشریة پژوهش ادبیات معاصر جهان. سال بیست و دوم شمارة ۲، صص 551 – 568.
- مشیرزاده، حمیرا. (1388). از جنبش تا نظریة اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم. چاپ چهارم، تهران: نشر شیرازه.
- میشل، آندره. (1372). جنبش‌ اجتماعی زنان. ترجمة هما زنجانی‌زاده، مشهد: نشر نیکا.
- وفی، فریبا. (1384). رؤیای تبت. تهران: نشر مرکز.
- هام، مگی و گمیل، سارا. (1382). فرهنگ نظریههای فمینیستی. ترجمة نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر و فرخ قره‌داغی. چاپ اول، تهران: توسعه.
ب. منابع لاتین
- Atwood, M. (2011). The Robber Bride. 1st trade ed. in the U.S.A. New York: Nan A. Talese/Doubleday.
-Deery, J. (1997). Science for Feminists: Margaret Atwood’s Body of Knowledge. Twentieth Century Literature, 43(4), 470–486. https://doi.org/10.2307/441746
- Jones, A. (2010), The Feminism and Visual Culture Reader.
London ‏‫; New york ‏‫: Routledge.
 -Genette, G. (1980). Narrative Discourse. An essay in method. trans. Jane E. Lewin,  Cornell University Press, Ithaca NewYork.
- Perrakis, P. S. (1997). Atwood's" The Robber Bride": The Vampire as Intersubjective Catalyst. Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, 151-168.
- Potts, D. L. (1999). "The Old Maps Are Dissolving": Intertextuality and Identity in Atwood's The Robber Bride. Tulsa Studies in Women's Literature, 18(2), 281-298.
- Lakoff, R. & Lakoff, R. T. (2004). Language and Woman's
Place: Text and Commentaries (Vol. 3). Oxford University Press, USA.
- Messer-Davidow, E. (2002). Disciplining Feminism: From Social Activism to Academic Discourse. Durham, NC: Duke University Press.
- Sage, L. & Smith, L. (2009), “Feminist criticism”. A Dictionary of Modern critical terms. Ed. By Roger Fowler. London: Routledge.
- Sands, R. & Nuccio, K. (1992). "Postmodern Feminist Theory and Social Work: A Deconstruction". Social Work. 40(6): 841-843. doi:10.1093/sw/40.6.831.
- Tolan, F. (2007). “Sucking the blood out of second wave feminism:
Postfeminist vampirism in Margaret Atwood's The Robber Bride.” Gothic studies, 9(2), 45-57.
-Tong, R. and Botts, T. F. (2018). Feminist thought: A more comprehensive introduction. Routledge.
- Wyatt, J. (1998). I Want To Be You: Envy, the Lacanian Double,
And Feminist Community in Margaret Atwood's The Robber Bride. Tulsa Studies in Women's Literature, 17(1), 37-64.